بررسی انواع درجه بندي تخم مرغ ها و اصول نگهداري و خريد تخم مرغ-30015001

بررسی انواع درجه بندي تخم مرغ ها و اصول نگهداري و خريد تخم مرغ|30015221|is-test
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی انواع درجه بندي تخم مرغ ها و اصول نگهداري و خريد تخم مرغ وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 14







درجه A:



* پوسته: تميز فاقد ترك خوردگي سفت زبر بدون بدشكلي و با فرم طبيعي (بيضي شكل و با يك انتهاي پهنتر)



* اتاقك هوايي: با عمق كمتر از 6 ميلي متر.



* سفيده: با قوام و با اندكي ارتفاع سفيده غليظ مشهود است نسبت سفيده غليظ از سفيده رقيق بيشتر است.



* زرده: سفت و باقوام است در مركز سفيده قرار دارد با لبه هاي مشخص غشاي ويتلين محكم وسفت است زرده گرد است.



* شالاز: برجسته ونمايان است.



* كهنگي: حداكثر 15 روز.



* نماي پس از شكسته شدن: سطح بيشتري نسبت به تخم مرغ درجه AA اشغال ميكند.



3 درجه B:



* پوسته: اندكي لكدار و كثيف داراي اندك بدشكلي و فرم غير طبيعي.



* اتاقك هوايي: با عمق 9 ميلي متر.كيسه هوايي ممكن است شناور گردد.



* سفيده: نسبت سفيده رقيق از سفيده غليظ بيشتر است سفيده رقيق و آبكي است.



* زرده: در مركز سفيده واقع نيست مسطح است غشاي ويتلين شكننده است و زرده پس از شكستن تخم مرغ ممكن است پخش گردد.



* شالاز: نامشخص است.



* كهنگي: بيش از 15 روز.



* نماي پس از شكسته شدن: سطح وسيعي را اشغال ميكند.



4 درجه C:



پوسته كثيف و تركدار سفيده بسيار آبكي و رقيق در سفيده لخته خون ديده ميشود اتاقك هوايي بيش از 9 ميلي متر عمق دارد زرده كاملا مسطح و پخش شده.





نكته:تخم مرغهاي درجه C در بازار مواد غذايي عرضه نميگردد.



نكته:هر چه نسبت سفيده غليظ به سفيده رقيق بيشتر باشد تخم مرغ تازه تر و مرغوبتر است.



تغييراتي كه با گذشت زمان و افزايش كهنگي در تخم مرغ پديد مي آيد:



1 اتاقك هوايي بزرگتر و حجيم تر ميشود. (به علت ورود هوا به آن)



2 تخم مرغ افت حجمي پيدا ميكند. (به علت خروج دي اكسيد كربن و آب)



3 زرده مسطح تر شده و قطرش افزايش مي يابد. زرده ممكن است بيضوي شكل تر گردد.





4 غشاء خارجي زرده (ويتلين) شكننده تر ميگردد.



5 شالاز نامشخص تر ميشود.



6 با خروج دي اكسيد كربن PH تخم مرغ افزايش مي يابد.



7 سفيده غليظ، رقيق و آبكي ميگردد.



8 تخم مرغ پس از شكسته شدن سطح بيشتري را اشغال ميكند.



9 پوسته از حالت زبري درآمده و صافتر و صيقلي تر ميشود.



سايز تخم مرغها:



سايز تخم مرغها به سن مرغ، نژاد مرغ، وزن مرغ، جيره غذايي مرغ و شرايط محيط پرورش مرغ بستگي دارد.



1 جامبو(JUMBO):هر كدام از آنها بيش از 69 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 850 گرم وزن دارد.



2 خيلي بزرگ(EXTRA LARGE):هر كدام از آنها 69 64 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 765 گرم وزن دارد.



3 بزرگ(LARGE):هر كدام از آنها 63 56 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 680 گرم وزن دارد.



4 متوسط(MEDIUM):هر كدام از آنها 55 49 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 595 گرم وزن دارد.





5 كوچك(SMALL):هر كدام از آنها 48 42 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 510 گرم وزن دارد.



6 خيلي كوچك(PEEWEE):هر كدام از آنها كمتر از 42 گرم وزن داشته و هر 12 عدد آنها 425 كرم وزن دارد.



نحوه تشخيص تخم مرغ تازه، كهنه و فاسد بوسيله ليوان آب و نمك (محلول آب و نمك 10 درصد):



1 تخم مرغ كهنه به علت نفوذ هوا از طريق روزنه هاي پوسته و افزايش حجم كيسه هوايي، سبك تر ميشود.



2 تخم مرغ تازه به ته ظرف رفته اما تخم مرغ كهنه در سطح آب شناور ميگردد.



3 چنانچه تخم مرغ بصورت افقي (خوابيده) ته ظرف قرار گيرد، تخم مرغ خيلي تازه است. اما اگر بصورت قائم (با انتهاي پهن تر به سمت بالا) در آيد كهنگي تخم مرغ 3 هفته ميباشد. چنانچه تخم مرغ بطور مايل ته ظرف قرار گيرد يك هفته از عمر تخم مرغ مي گذرد.



4 چنانچه تخم مرغ در سطح آب بصورت عمودي غوطه ور گردد كهنه و اگر بصورت افقي غوطه ور گردد خيلي كهنه و احتمالا فاسد است.



5 براي تعيين فاسد بودن تخم مرغ بايستي آن را بشكنيد. تخم مرغ فاسد بوي نامطبوعي دارد.