حل معادلات درجه 2 به روش کلی-50674182

|50674402|is-test
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان حل معادلات درجه 2 به روش کلی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

حجم فایل : 558.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا
جلسه هشتم
حل معادله درجه 2 به روش کلی

1- مقدار مبین را بدست می آوریم.
2- سه حالت اتفاق می افتد :
الف) اگر ، معادله دارای دو جواب متمایز است و

ب) اگر ، معادله یک ریشه مضاعف دارد که از رابطه زیر بدست می آید :

پ) اگر ، معادله ریشه حقیقی ندارد.


مثال:
با تشکیل مبین ، تعداد جواب های معادلات زیر را مشخص کنید.
و مثال:
اگر یک ریشه ی معادله زیر باشد ، مقدار را بدست آورید. جایگزینی 1- به جای x مثال:
در معادله زیر ، مقدار را به گونه ای بدست آورید که :
الف) معادله جواب نداشته باشد.
اگر ، معادله ریشه حقیقی ندارد.
ب) معادله یک جواب داشته باشد.
اگر معادله یک جواب خواهد داشت. پ) معادله دو جواب داشته باشد.
اگر معادله یک جواب خواهد داشت.
روابط بین ریشه ها :
در معادله درجه دوم اگر و ، ریشه های معادله باشند ، در این صورت:

مثال:
در معادلات زیر ، مجموع و حاصلضرب ریشه ها را بدون حل معادله بدست آوردید. نکته:
اگر مجموع ریشه ها را و حاصلضرب ریشه ها را بنامیم ، معادله درجه دوم مربوط به ریشه ها بصورت زیر خواهد بود :
مثال:
برای هر دسته از جواب های زیر ،‌یک معادله درجه دوم بنویسید. (الف (ب مثال:
در معادله زیر مقدار را طوری بیابید که مجموع ریشه ها برابر 3 باشد. پایان...